Kapitel 20 Vejledning til løsning af eksamensopgaver for finansøkonomer

Sentry Page Protection


20.1 Studieordningen

Det fremgår af studieordningen for Erhvervs- og Finansjura, at faget indeholder relevant juridisk lovning i relation til juridiske problemstillinger inden for ejendomshandel, ejendomsadministration, bank og realkredit, forsikring samt revision og økonomifunktion.

Erhvervs- og finansjura omhandler nærmere identifikation af relevante juridiske problemstillinger, og hvordan der kan argumenteres for et problems løsning eller forebyggelse.


Læringsmålet for dig som studerende er, at du får en udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for erhvervs- og finansjura i relation til erhvervet og, at du får forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt at du kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for erhvervs- og finansjura.


Du skal som studerende opnå færdigheder, så du kan anvende centrale metoder og redskaber inden for erhvervs- og finansjura samt,

at du kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet og at du kan vurdere praksisnære problemstillinger samt,

at du kan opstille og vælge løsningsmuligheder med udgangspunkt i erhvervs- og finansjura og

at du kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervs- og finansjura til kunder, samarbejdspartnere og brugere.


Du skal som studerende tilegne dig kompetencer, så du kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til erhvervs- og finansjura inden for erhvervet og

at du kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for erhvervs- og finansjura med en professionel tilgang og

at du i en struktureret sammenhæng kan tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for erhvervs- og finansjura i relation til erhvervet.


Bedømmelseskriterierne for censor og eksaminators vurdering af din skriftlige eksamensbesvarelse i Erhvervs- og Finansjura er læringsmålene fra herværende Studieordning.


20.2 Praktiske oplysninger om eksamen i Erhvervs- og Finansjura

Eksamens varighed er 2 timer.

Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler er tilladt.

Internettet må anvendes til informationssøgning, men det er IKKE tilladt at anvende Internettet til kommunikation med andre under eksamen.


Du skal selv medbringe computer, forlængerledning mm.

Tjek inden eksamen, at din computer kan kommunikere med WISEflow, så du kan uploade din besvarelse.

Vær opmærksom på, at sikring af data under eksamen er dit eget ansvar.


Husk løbende at gemme dit arbejde.

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for dit tekniske udstyr, men der vil være IT-support til skriftlige eksamener. IT-supporten kan hjælpe med adgang til WISE-flow mv.

Såfremt du får IT- tekniske problemer, skal du blive siddende på din plads, række hånden op og tilkalde eksamensvagten.


Eksamensopgaven frigives ved eksamens begyndelse i WI SE-flow.

Inden eksamen skal du læse de informationer, der er i Akademiets formelle eksamensinstrukser i dokumentet ”Eksamensreglement Cphbusiness”.


Du finder dette dokument på Moodle.

Disse regler er gældende for alle eksaminer, der afvikles på Akademiet og har hjemmel i gældende Bekendtgørelser på området.

Aflevering foregår elektronisk og du skal uploade din besvarelse i WISEflow.

Der gives en karakter efter 7-trins skalaen for hver deleksamen.

Der er ekstern censur på bedømmelsen.

Den samlede eksamen bedømmes som Bestået/Ikke bestået ud fra et simpelt gennemsnit af karaktererne i de fire delprøver.


Ved beregningen kan der ikke rundes op, dvs. gennemsnittet skal give mindst 2,0.

Din bedømmelse frigives på Selvbetjening.

Karakteren påføres eksamensbeviset.


Bestås ordinær eksamen ikke tilmeldes du automatisk til reeksamen.

Ved manglende beståelse af årsprøven, skal du aflægge reeksamen i de deleksamener, hvor du ikke har opnået en karakter på mindst 02.


Beståede deleksamener fra ordinær eksamen indgår i den samlede bedømmelse af reeksamen.

Tidsplan fremgår af semesterets eksamenskalender.


20.3 Vejledning i opgavebesvarelse af Erhvervs- og finansjura eksamensopgaverne

Eksaminator udarbejder typisk 3 til 4 eksamensopgaver med tilhørende underspørgsmål.

Det er vigtigt, at du respekterer opgaveteksten ved din opgavebesvarelse.


20.3.1 Opbygningen betyder meget

I den skriftlige eksamensbesvarelse betyder det meget, hvordan besvarelsen er opbygget.42

Det har blandt andet betydning, hvordan du strukturerer og disponerer stoffet, hvilke spørgsmål du behandler og ikke behandler, og hvordan du argumenterer for en løsning på det juridiske problem i opgaven.


20.3.2 Identifikation af de relevante problemer og regler

Jura handler væsentligt om at henføre fakta under juridiske regler og nå frem til et rigtigt resultat.

Med en traditionel terminologi drejer jura sig om

faktum – jus – subsumtion.

Du har et faktisk hændelsesforløb (faktum; her opgaveteksten) som passer ind i nogle juridiske regler (jus).

Hvis du holder faktum (opgaveteksten) og jus (retsreglerne) op mod hinanden (subsumption), når du frem til et juridisk resultat.


Det, du skal kunne, er at finde de relevante regler, der passer på en sag, og bruge dem rigtigt.

Du skal kunne identificere den relevante jus og foretage en korrekt subsumption.


Begrebet subsumption omfatter sagens faktum (hvad der er sket), retsfaktum (de retligt relevante fakta), jus (de relevante retsregler) og retsfølge (resultatet/konfliktens løsning/opgavens konklusion - dit svar på det stillede spørgsmål).


Konkret med de skriftlige eksamensbesvarelser:

Cphbusiness leverer faktum ogpaveteksten med spørgsmål.

Din opgave til den skriftlige eksamen er så at finde jussen og foretage subsumptionen.


Så det du skal i en skriftlig eksamensopgave er, at:

• Du skal identificere de juridiske problemer, opgaven drejer sig om, og finde de retsregler, der er relevante for en løsning af konflikten.

• Du skal argumentere på en overbevisende måde.

• Du skal argumentere for hvilke argumenter parterne kan fremføre.

• Du skal nå frem til det mest rigtige resultater.


20.3.3 Hvordan identificerer du de relevante juridiske problemer og de relevante juridiske regler?

Det første du skal, når du skal løse en eksamensopgave, er at identificere de juridiske problemer og regler, opgaven giver anledning til.

Det kræver en form for juridisk paratviden. Du kan ikke se de juridiske problemer i en sag, hvis ikke du har et eller andet basalt kendskab til de regler, der kan komme i spil.

Det er ikke det samme som, at du skal kunne alle regler minutiøst udenad.

Nogle af dem kan du søge på i e-bogen via søgefunktionen.


Men du skal have et sådant basalt kendskab til området, at du kan se, hvilke juridiske hovedproblemer opgaven giver anledning til.

Derfor er det selvfølgelig særdeles vigtigt til skriftlig eksamen, at du som studerende kan det stof, du skal op i.

Jo bedre du kan det, jo mere er du i stand til at identificere de spørgsmål, opgaven giver anledning til, og de regler, der skal bruges for at besvare dem.


20.3.4 Udarbejd tjeklister før eksamen

Den bedste måde at forberede sig til den skriftlig eksamen, er at du dels sørger for at kunne sit stof godt, og dels ved herudover at bruge tjeklister.

Det vil sige lister, som du har lavet på forhånd, og som nævner alle de regler, man skal huske at kontrollere, hvis du får en sag/en opgave, der handler om et bestemt juridisk emne.


Hvis du fx får en opgave i kaution, kan der stå på din tjekliste, at du skal huske at tjekke:

• Hvis der er flere kautionister.

• Er det simpel- selvskyldner eller tabskaution.

• Er kautionen begrænset.

• Kautionsforpligtelsens indhold.

• Bortfald eller ophør af kautionsforpligtelsen.

• Kautionistens regresret mod skyldneren.

• Indbyrdes regres mellem flere kautionister.

Etc., etc.


Tjeklister må gerne være lange og grundige og detaljerede som du kan bruge i din besvarelse af opgaven og dine tjeklister kan du også bruge, når du skal ud og arbejde som finansøkonom.

Nævn de retsregler, resultaterne udledes af, og lad være med selv at opfinde dem.

Det er vigtigt, at du altid nævner de regler, du udleder resultater af.


20.3.5 Gode besvarelser skal virke logiske og klare og velstrukturerede.

Behandl delproblemer hver for sig.

Skriftlige juridiske eksamensopgaver – og de fleste konkrete sager i det virkelige liv – aktualiserer normalt en række underspørgsmål og delproblemer.


I en eksamensopgave i erstatningsret uden for kontraktsforhold kan det fx være et delproblem, om der er noget ansvarsgrundlag, et andet om der er adækvans (påregnelighed), et tredje om skadelidtes interesse overhovedet er en værnet interesse (om det strider mod lov og ærbarhed).


I en opgave om kaution kan et delproblem være, om der er indgået en gyldig kautionsaftale, et andet om hvilken kaution der er aftalt, et tredje om kautionistens regresret mod skyldneren, etc.

Det er normalt udtryk for en god struktur, hvis du behandler de forskellige delproblemer hver for sig og på en måde, så det hele tiden er tydeligt for læseren, hvor i besvarelsen de forskellige delproblemer behandles.


Behandlingen af hvert delproblem kan evt. indledes med en sigende overskrift, fx

»Er der indgået en gyldig kautionsaftale?«,

»Er de lovpligtige oplysninger givet til kautionisten fra banken?«,

»Følgerne af manglende oplysninger om debitors økonomiske forhold«

etc.


Hvert delproblem bør så vidt muligt behandles færdigt, før du går videre til det næste.

Stoffet bør ordnes i veldefinerede, velstrukturerede kasser.

Løsningen af hvert delproblem bør afsluttes med en lille, men klar og tydelig konklusion, så læseren klart og tydeligt kan se, hvad løsningen på de enkelte delproblemer er.

Til sidst i besvarelsen kommer der så en afsluttende hovedkonklusion, fx at der er erstatningsansvar for en skade, eller at kautionsaftalen er ugyldig.


20.3.6 Dine konklusioner skal være klare

Konklusioner skal være klare og tydelige. Man må ikke være tvivl om, hvad det er, du når frem til.

Ofte vil opgaverne angå uafklarede spørgsmål, sådan så det er juridisk tvivlsomt, hvad det rigtige resultat egentlig er.


Selv i den slags tilfælde bør man i eksamensbesvarelser nå frem til en klar konklusion:

Man forklarer, at spørgsmålet er tvivlsomt, men at det efter ens opfattelse er mest korrekt at antage det og det.


Det opleves som en form for sikkerhed, og sikkerhed betyder nu engang meget i alle eksamenssammenhænge.

Det sker, at der i en opgavetekst mangler relevante oplysninger, sådan så du ikke som studerende sikkert kan konkludere, om noget forholder sig på den ene eller den anden måde.

Det er så meningen, at du skal »løse opgaven alternativt«, dvs. forklare, at hvis det forholder sig på den ene måde, fører det til ét bestemt resultat, hvorimod det, hvis det forholder sig på den anden måde, fører til et bestemt andet resultat.


Det er sjældent, at eksamensopgaver lægger op til den slags alternative løsninger.

Normalt er de skrevet sådan, så der kun er én løsning, der er rigtig.

Men selv i opgaver, der lægger op til at skulle løses alternativt, skal de alternative løsninger angives klart og tydeligt og ende med klare konklusioner.


20.3.7 Kom frem til det væsentlige

Når du argumenterer i skriftlige eksamensopgaver, er det vigtigt, at læseren dvs. eksaminator og censor oplever alt det, du skriver, som relevant og væsentligt.


Heri ligger blandt andet:

• Du bør fatte sig i rimelig korthed og nå frem til sagens kerne passende hurtigt

• Din analyse må ikke virke omstændelig og langtrukken

• Du må ikke dvæle ved uvæsentlige detaljer

• Det skal virke, som om du hurtigt kommer til sagen og skærer ind til benet

• Du bør bruge længst tid på det væsentlige og mindre tid på det mindre væsentlige. Det decideret uvæsentlige skal udelades.

• Du skal huske at du er under et stort tidspres


20.3.8 Hvordan skal man sondre mellem det væsentlige og det uvæsentlige?

Det er selvfølgelig vigtigt, at det stof, du vælger at gå let hen over, rent faktisk er mindre væsentligt.

Det er derimod uheldigt, hvis de emner, du anser for uvæsentlige og derfor går let hen over, er nogle, som den, der skal rette ens besvarelse, anser for væsentlige og centrale.


Det er derfor vigtigt, at du kan sit stof godt nok til, at du er i stand til sikkert at vurdere, hvad der er væsentligt, hvad der er mindre væsentligt, og hvad der er uvæsentligt.

Tit vil de opgaver, du får til eksamen, være formuleret på en måde, som inviterer én til at fokusere på nogle ganske bestemte, tvivlsomme juridiske problemstillinger.


De problemstillinger er så givetvis væsentlige, mens de problemstillinger, der ikke giver anledning til tvivl, ikke er det på samme måde.

Typisk er opgaverne skruet sådan sammen, at du bliver stillet over for et hændelsesforløb og spurgt, hvad de juridiske konsekvenser er.

For at tage stilling til det er du så typisk nødt til at undersøge, om en række juridiske betingelser er opfyldt.


Nogle af betingelserne vil normalt klart være opfyldt, mens andre giver anledning til tvivl.

Blandt de tvivlsomme betingelser er der nogle, der giver anledning til stærk tvivl, og andre, der kun giver anledning til mere moderat tvivl.

I den slags opgaver vil det typisk være et centralt og væsentligt spørgsmål, om de betingelser, der giver anledning til tvivl, er opfyldt.


Jo mere tvivl de forskellige kriterier giver anledning til, jo mere centrale er de.

Derimod vil de betingelser, der klart er opfyldt, ikke være centrale på samme måde.

I nogle situationer vil de være meget lidt væsentlige eller direkte uvæsentlige.


20.3.9 Undgå udførlig genfortælling af opgavens faktum

Når du vil forklare andre mennesker om, hvordan du mener, et juridisk problem skal løses, er det selvfølgelig vigtigt, at de pågældende ved, hvad det pågældende problem går ud på.

Derfor er der mange studerende, der indleder deres besvarelse med at opsummere, hvad opgaven drejer sig om.


På samme måde er der mange, der opsummerer dele af opgavens faktum, når de behandler opgavens delproblemer.

Censor og eksaminator, der skal rette dine besvarelser, har opgaven liggende foran sig og ved godt, hvad den handler om.

Eksaminator har udarbejdet eksamensopgaven og givet censor en rettevejledning til dennes brug for bedømmelsen.


Udførlig genfortælling af, hvad der står i opgaven, er derfor ikke til nogen hjælp for os der skal bedømme dine besvarelser.

Derimod opleves udførlige referater let som uvæsentlige, overflødige omsvøb, der ikke bidrager positivt til bedømmelsen.


Det er derfor vigtigt, at du nøjes med at gengive opgavens oplysninger kort og klart.

Langstrakt, udførlig genfortælling opleves derimod som uhensigtsmæssig systematik.

Det er tilstrækkeligt, at du kort og klart nævner, hvad de problemer, der skal løses, går ud på.


20.3.10 Undgå udførlige diskussioner af irrelevante spørgsmål

Decideret uvæsentlige spørgsmål skal overstås på en halv sætning eller helt udelades.

De må ikke behandles udførligt.

Det opleves som uhensigtsmæssig struktur og trækker ned, hvis en besvarelse bruger tid og plads på evident irrelevante spørgsmål.


Undgå lange, omstændelige redegørelser for reglerne

Når du i en eksamensbesvarelse analyserer et juridisk problem, skal du nævne de relevante regler, og henvise til de relevante retskilder.

Ud over selve henvisningen, fx til en lov eller e-bogen, skal du omtale reglerne og forklare, hvad de går ud på.


Du skal i den forbindelse skrive ud fra det udgangspunkt, at den, der skal læse og rette besvarelsen, er en jurist, som allerede har kendskab til reglerne.

Det er derfor vigtigt, at ens omtale af reglerne er kort og klar.


Det, der skal omtales, er kun lige præcis de regler, der er relevante for løsningen af problemet.

Derimod ønskes der ikke brede, lærebogsagtige skildringer af retsområdet.


Der er ingen grund til at være langstrakt og omstændelig.

Det er bedre, at du skærer ind til benet og kommer til sagen, da du også er under tidspres med kun to timer til din besvarelse af de stillede opgaver.


Det, vi måler, er din evne til at løse et juridisk problem på en klar og præcis og velstruktureret måde.

Redegør hellere kort og præcist for, hvad reglerne går ud på, som du vil anvende til løsningen af opgaven.


20.3.11 Argumentationen bør være logisk og klar

Det er vigtigt, at den argumentation, du har i din besvarelse, er af en god juridisk kvalitet.

Heri ligger ikke alene, at den skal inddrage de relevante retsregler og henvise til dem på den rigtige måde.


Det er også et krav, at selve argumentationen virker letforståelig og overbevisende.

Det stiller krav om, at du bruger et hensigtsmæssigt, klart sprog i besvarelsen.

Men det er ikke nok, at sproget er klart.


Selve argumentationen, de logiske slutninger, de juridiske ræsonnementer, skal være logiske og klare.

• Sørg for at det, du skriver, er klart og forståeligt

• Sæt dig i læserens sted. Alle argumenter, du kommer med, skal kunne forstås uden vanskelighed

• Der må ikke være logiske uklarheder i argumentationen. Den skal være klar og tydelig fra start til slut.


20.3.12 Opsummering

• Gør gerne brug af tjeklister.

• Hav en hensigtsmæssig struktur. Behandl de forskellige delproblemer hver for sig og følg dem til dørs med små klare konklusioner.

• Kom til sagen og fokuser på det væsentlige.

• Giv det mere væsentlige mere plads end det mindre væsentlige.

• Undlad udførlig genfortælling af opgavens faktum.

• Undlad udførlige, lærebogsagtige gengivelser af juridiske reglers indhold.

• Undlad at diskutere irrelevante spørgsmål.

• Tilstræb en logisk og klar og reel argumentation.20.4 Sommereksamen på Finansøkonomuddannelsen i 2019

Opgavesættet til sommereksamen 2019

Uddannelse: Finansøkonom

Fag: Erhvervs- og finansjura

Dato: 7. juni 2019

Klokkeslæt: 8:30 til 10:30

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler, herunder Internettet, er tilladt. Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven.

Vægtning af opgaver:

Opgavesættet består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte:

Opgave 1 25 % Opgave 2 25 % Opgave 3 25 % Opgave 4 25 % I alt 100 %

Aflevering af besvarelsen:

Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 02. december 2016

Se hjemskolens formalia.

Navn eller eksamensnummer skal fremgå af hver side.

Anders og Pernille blev gift i 2014, da de begge var 29 år gamle. Anders var uddannet finansøkonom og arbejdede i et leasingselskab.

Pernille var tidligere butiksassistent, men havde senere valgt at arbejde som frisør hos hendes veninde Lotte, der havde startet sin egen frisørsalon.


Opgave 1 (25 %)

Anders arbejdede i leasingselskabets salgsafdeling og lærte hurtigt, at det var vigtigt at være omhyggelig med udformningen af de tilbud, han sendte til kunderne.

En fredag eftermiddag havde han i opfølgning af et kundemøde, han havde haft om formiddagen, sendt en mail til kunden, hvori der stod, at leasingselskabet på en bestemt bil kunne tilbyde en månedlig leasing ydelse på 3.400 kr. i en bindingsperiode på 12 mdr.

Anders tilføjede, at tilbuddet var betinget af, at man modtog kundens accept inden for en uge.

Samme fredag aften, hvor mailen var blevet sendt, blev Anders klar over, at han havde skrevet forkert i mailen, eftersom den rigtige pris var 4.400 kr. pr. måned.

Da han kom på arbejde næste dag, lørdag morgen, kunne han se, at der var kommet en ”autoreply” fra kunden, hvori der stod: ”Tak for din mail. Vi er taget på weekend i sommerhuset og har ikke adgang til vores mail før søndag aften”.

Anders skyndte sig, at skrive en ny mail, hvori han undskyldte, at hans første mail indeholdt en fejl, men den rigtige pris var 4.400 kr.

Spørgsmål 1) Redegør for med anvendelse af de relevante bestemmelser, om leasingfirmaet er bundet af det første tilbud på 3.400 kr. ?


Opgave 2 (25 %)

Pernille var glad for at arbejde som frisør. Hun kunne godt lide at have travlt, og hun var glad for kontakten til de mange kunder. Hendes veninde Lotte derimod døjede med ondt i ryggen, og ville gerne prøve noget andet. Så det kom meget naturligt, at de begyndte at drøfte, om Pernille kunne overtage butikken.

Frisørsalonen lå i lejede lokaler i en velbeliggende ejendom og havde afståelsesret.

Pernille fik et meget konkret tilbud om at købe butikken for i alt 350.000 kr. kontant, fordelt med goodwill 200.000 kr., varelager 50.000 kr., frisørstole, vaskefaciliteter, udsmykning og andet inventar for tilsammen 100.000 kr.

Pernille syntes, at tilbuddet var rimeligt, men hun havde ikke nogen opsparing af betydning.

Hun spurgte derfor sin bank Danske Bank, om hun kunne låne i alt 400.000, så hun foruden købesummen havde 50.000 kr. til finansiering af driften.

Banken bekræftede, at den mod passende sikkerhed var villig at yde lånet på 400.000 kr.

Lotte havde hidtil drevet virksomheden, som en personlig virksomhed. Pernille overvejede, om hun i stedet skulle drive salonen, som et anpartsselskab eller måske et aktieselskab.

Spørgsmål 2) (12,5%) Redegør med inddragelse af de relevante bestemmelser for, hvilke muligheder banken efter det oplyste har for at opnå sikkerhed, og de tilhørende fordele og ulemper.

Spørgsmål 3) (12,5%) Hvilke overvejelser bør Pernille gøre sig i forbindelse med valg af form for virksomhed?


Opgave 3 (25 %)

Anders og Pernille er glade for hinanden og for deres ægteskab, men alle de økonomiske drøftelser har alligevel givet Anders anledning til at overveje, hvorledes deres økonomiske situation ville være, hvis de blev skilt.

De har fælleseje i ægteskabet.

Foruden frisørsalonen med tilhørende gæld har de en lejlighed med en friværdi på 500.000 kr. og almindeligt indbo for 600.000 kr.

Lejligheden havde Anders købt og finansieret inden de blev gift.

Pernille har en guldkæde til en værdi af 10.000 kr.

Kæden fik hun for nogle år siden i gave af sin bedstemor kort tid inden hendes død.

Desuden har Pernille for nylig vundet et rejsegavekort på 50.000 kr. Pernille har ingen pensionsopsparing.

Anders har heller ikke nogen pensionsordning i sit job, men han har til gengæld sparet 170.000 kr. op på sin private ratepension.

Desuden har de en leaset BMW, hvor de hver måned betaler 2.900 kr. i leasingafgift.

Spørgsmål 4) Lav en bodelingsopgørelse for Anders og Pernille, hvis de skulle skilles nu og læg til grund, at Pernille har købt frisørsalonen for 350.000 kr. og forsat den som personlig virksomhed med en tilhørende gæld på 400.000 kr.


Opgave 4 (25 %)

En dag i marts 19, hvor Pernille var alene, kom der en dame og mand ind i butikken.

Damen bad om at måtte se på nærmere på noget af det hårbalsam, som Lotte havde en reklame for i vinduet. Pernille gik sammen med damen hen til det hjørne af butikken, hvor produkterne stod udstillet, mens manden blev stående oppe ved disken.

Pernille rakte kunden nogle flasker, men efter at have kigget hurtigt på flaskerne, sagde kunden, at hun alligevel ikke var interesseret og forlod med det samme butikken sammen med manden.

Pernille syntes, det havde været var et mystik optrin, og hun opdagede nu, at hendes jakke, som ellers var lagt bag disken, var havnet på gulvet.

Da hun tog jakken op, fandt hun ud af, at hendes pung, som lå i jakken, også var væk. Hun var tydeligvis blevet offer for et tricktyveri, og hun skyndte sig at ringe til politiet.

Der var faktisk en patrulje i nærheden, og kort tid efter dukkede to betjente op, som lavede en eftersøgning i området, men det endte uden resultat.

Betjentene optog rapport, som man siger, og forlod derefter butikken.

Da Pernille var blevet alene, havde hun behov for at sunde sig over en kop kaffe. Da hun havde genvundet fatningen, skyndte hun sig at ringe til sin bank, for at melde sit dankort stjålet.

Banken kunne oplyse, at kortet inden for de sidste 45 minutter var blevet anvendt til en kontant hævning på 1.000 kr. og to butiksbetalinger på til sammen 4300 kr.

Det kom efterfølgende frem, at der i pungen havde været forskellige kvitteringer og papir-lapper, bl.a. en seddel hvorpå der stod ”p.d. balsam 6480”. Banken spurgte om ”p.d.” betød ”pinkode dankort”.

Pernille forklarede, at det refererede til et tilbud, hun havde fået fra en af sine leverandører, men at hun havde beholdt sedlen, fordi hun kunne bruge den til at huske sin dankort kode.

Pernille modtog efterfølgende en mail fra sin bank, hvori banken bad hende indbetale ”5.300 kr. svarende til de uberettigede hævninger”.

Spørgsmål 5) Redegør ud fra den relevante lovgivning for, i hvilken udstrækning du mener, Pernille hæfter for de uberettigede hævninger.


20.4.0.1 Reeksamen til sommereksamen i 2019

Reeksamen til sommereksamen 2019

Opgave 1 (25 %)

Børge Olsen var Smart-tv-nørd, som hele tiden forsøgte at holde trit med udviklingen af Smart-tv fra SONY.

I den forbindelse havde Børge Olsen set på Elgigantens hjemmeside et fantastisk køtilbud på nyt Smart-tv produkt fra SONY:

SONY 55" 4K SMART LED TV KD55XF7596BAEP. Pris: 8000,00 kr.

For den pris fik man en funktionsrig 4K Smart TV med fjernbetjening med stemmefunktion fra Sony med:

• 55" 4K HDR Android Smart-TV • 400 Hz Motionflow XR - Fantastisk bevægelse! • 4K X-Reality PRO • HDR10 + HLG • Chromecast & Miracast • S-Force Front Surround Sound • 4 x HDMI, 3 x USB • DVB-T2/C/S2

Den 1. august 2019 stod Børge tidligt op for at være en af de første i køen til at købe et af de få eksemplarer, der var kommet til Elgiganten i Fields afdelingen i København.

Prisen var 8.000 kr., men han havde kun taget 4.000 kr. med og ville derfor gerne låne de sidste 4.000 kr. Elgiganten foreslog ham følgende muligheder:

 1. Han kunne købe Smart-tv’et på kredit i Elgiganten med ejendomsforbehold.

 2. Han kunne købe Smart-tv’et på kredit i forretningen mod samtidig at underskrive et løsørepantebrev, der gav Elgiganten pant i tv’et.

 3. Han kunne købe Smart-tv’et på kredit i forretningen mod samtidig at underskrive et ordregældsbrev.

 4. Han kunne søge et lån hos et finansieringsselskab, som Elgiganten havde en samarbejdsaftale med. Elgiganten havde låneansøgningsskemaer liggende i Fields

Spørgsmål 1) Redegør med inddragelse af den relevante lovgivning for, om det er lovligt for Elgiganten at tilbyde finansieringen på de anførte måder


Opgave 2 (25 %)

Børge Olsen er kunde i Sydbank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort. Betalte med sit kort i et supermarked den 11. april 2019 kl. 18.01, hvor han samtidig hævede ekstra 500 kr.

Næste gang han forsøgte at bruge sit dankort var 2 dage senere, d. 13 april kl. 10, da han ville købe ind hos fiskehandleren.

Da han skulle betale, blev han klar over, at han have mistet sin dankort. Han havde ikke nogen ide om, hvordan havde mistet det.

kl. 13.21 samme dag ringede Børge Olsen til Nets for at spærre kortet. Han fik i den forbindelse oplyst, at i perioden fra 12. april 2019 kl. 18.38 til 13. april 2019 kl. 11.39 14 var kortet blevet brugt 9 gange med et samlet beløb på i alt 30.122,02 kr.

Ligeledes den 13 april var der i tidsrummet I tidsrummet fra kl. 10.57 til kl 11.39 blevet der foretaget yderligere 4 fire hævninger på tilsammen 9.355 kr. hvorefter Nets havde spærret kortet på grundlag af mistanke om misbrug

Børge Olsen anmeldte sagen til politiet og gav samtidig Sydbank besked om, at han ikke kunne godkende nogen af de nævnte hævninger på hans konto.

Børge forklarede, at han havde spærret kortet så hurtigt som mulig.

Han havde ringet til Nets, da han var kommet hjem, men af ikke nærmere oplyste årsager havde det taget noget tid for ham at komme hjem.

I et efterfølgende brev skrev Sydbank til ham, at han af det samlede beløb hæftede for 8.000 kr., da ”der går for lang tid, fra du opdager at kortet er stjålet, til kortet bliver spærret.”

Spørgsmål 2) Redegør med henvisning til den relevante lovgivning for, i hvilken udstrækning Børge Olsen hæfter for det misbrug, der har fundet af sted den 12. og 13. april 2019?


Opgave 3 (25 %)

Kurt Petersen er indehaver af et mindre mekanikerværksted, hvor der foruden Kurt er ansat en arbejdsmand på 22 år.

Værkstedet er indrettet således, at kunderne skal parkere deres biler i værkstedets indkørsel, hvorfra de efterfølgende bliver kørt ind på værkstedet, når de skal repareres.

Arbejdsmanden, som har kørekort, har ansvaret for at køre de indleverede biler ind på værkstedshallen.

Da arbejdsmanden skal køre den en af bilerne ind i værkstedshallen, kommer han til at køre ind i værkstedsporten, som bliver revet løs, falder ned og bliver ødelagt.

Ved påkørslen får den kundebil, han kører i også nogle store buler.

Spørgsmål 3) Redegør med inddragelse af de relevante lovbestemmelser for, hvem der kan pålægges ansvar for:

 1. Den ødelagte værkstedsport
 2. Bulerne på kundebilen

Opgave 4 (25 %)

For ca. et halvt år siden havde Kurt Petersen en kunde, som fik udskiftet motoren i sin bil.

Det blev til en samlet regning på 38.000 kr., som kunden ikke umiddelbart kunne betale.

Det blev aftalt, at kunden skulle betale 8.000 kr. ved afhentning af bilen, og at restbeløbet skulle betales løbende inden for de næste 6 måneder i takt med, at kunden kunne afdrage.

På trods af talrige rykkere betalte kunden imidlertid ikke noget.

Da Kurt efter 4 måneder sendte yderligere en rykker, fik han et han et brev fra kundens advokat med meddelelse om, at kunden var gået konkurs.

I brevet fra advokaten, stod der, at konkursboet havde samlede aktiver for i alt 250.000 kr. og følgende gældsposter:

Gæld til Kurt Petersen 30.000 kr. Skattegæld på 400.000 kr. Skyldig løn til ansatte 65.000 kr. Bankgæld på 500.000 kr. Husleje på 75.000 kr. Bøde 3.000 kr. Indkøb, som boet havde foretaget, på i alt 35.000 kr.

Der var ikke stillet sikkerhed for nogen af de nævnte gældsposter

Spørgsmål 4: Redegør med inddragelse af den relevante lovgivning for, hvor stor en dividende Kurt Petersen kan forvente at modtage fra konkursboet.


20.5 2 Reeksamen til sommereksamen i 2019

2 Reeksamen til sommereksamen 2019

Opgave 1 (25 %)

Bo Bjerrehus gjorde sig inden for antikviteter som var over 100 år gammel og størstedelen af hans virksomhed bestod i import fra udlandet.

Særligt slotte fra Slovenien havde hans store interesse, idet de kunne erhverves forholdsvis billigt og alligevel sælges til en høj pris i København til liebhavere som bestod af dansker og svensker.

Bo Bjerrehus havde netop fået to containere hjem på sit lager i Nordhavnen med en ny sending af antikke møbler fra følgende slotte i Slovenien: ”Bled Castle”, ”Predjama Castle” og ”Ljubljana Castle”.

I containerne var bl.a. to ens mahognispiseborde med 2 sæt á 12 stole eller i alt 24 tilhørende stole.

Derudover var der en forholdsvis stor 16-armet messing-lysekrone samt 4 ægte uldtæpper i forskellige størrelser og farver (1x2m, 2x3m, 2x4m og 4x5m).

Bo Bjerrehus fremviste effekterne til Ole Olsen den 28. maj 2018, i sin store eksklusive antikvitetsforretning, som var beliggende i Bredgade i indre Købehavn.

Ole Olsen var særligt vild med det store uldtæppe på 4x5m og spisebordsstolene.

Bo Bjerrehus og Ole Olsen blev hurtig enig om en pris på 8.500,00 kr. for uldtæppet og 18.000,00 kr. for et spisebordssæt. Olsen betalte herefter kontant 8.500,00 kr. for uldtæppet.

Da Olesen ikke havde nok kontante midler til købet af møblerne udfyldte han straks en lånebrochure i antikvitetsbutikken i Bredgade fra kreditbureauet ”Sikkerflex” om finansiering af beløbet på 18.000,00 kr. uden udbetaling.

Det fremgik af låneansøgningen fra ”Sikkerflex”, at kreditbureauet ikke hæftede for eventuelle køberetlige mangler ved det købte.

Den aftalte afdragsperiode var 6 måneder.

Bo Bjerrehus sendte straks låneansøgningen ind pr. mail til ”Sikkerflex” og efter 5 minutter blev lånebeløbet på de 18.000,00 kr. godkendt og overført til Bo Bjerrehus’ konto. Ole Olsen kunne derefter så forlade antikvitetsbutikken med uldtæppet og et spisebordssæt.

Omkring julen 2018 viste det sig, at stolebenene på 6 af stolene fra Slovenien var begyndt at revne. Ole Olsen kontaktede straks Bo Bjerrehus efter nytår for at reklamere over stolenes tilstand.

Desværre var Bo Bjerrehus gået konkurs dagen efter købet den 29. maj 2018.

Spørgsmål 1: Der ønskes en begrundet redegørelse for, hvilke muligheder Ole Olsen har for at gøre sit krav gældende.


Opgave 2 (25 %)

Jørgen var ansat som nyuddannet personvognsmekaniker hos bilværkstedet ”Bil til tiden”. Værkstedet udførte alle former for reparationer for såvel erhvervsvirksomheders firmabiler og for private bilejere.

I maj 2019 havde værkstedet modtaget Bo Bjerrehus’ bil en Mercedes Brabus s550, med et produktionsår fra 2015, der netop havde været til det første bilsyn.

Ved bilsynet var der desværre blevet konstateret flere forhold på bilen, som skulle udbedredes inden for 30 dage efter synsdatoen i henhold til reglerne, herunder var der en enkelt bundplade, der var gennemtærede, hvorfor den skulle udskiftes.

Jørgen blev sat til at foretage pladearbejdet på bilen i en af de bygninger, der tilhørte bilværkstedet. Jørgen skulle bl.a. udskifte de rustangrebne dele af rammehovedbundspladen, hvilket han valgte at gøre, mens han sad i bilen.

Jørgen var opmærksom på, som han var blevet undervist på tekniskskole, at man som udgangspunkt altid skal punktsvejse, hvor der oprindeligt var punktsvejsninger, og fuldsvejsninger hvor der oprindeligt var fuldsvejsninger. For en rammehovedbundsplade vil det sige, at den skulle punktsvejses ved napoleonshatten, punktsvejses ved rammetunnelen og fuldsvejses ved kanterne hvor toppe og bunden af rammehovedet mødes forrest.

Ved udskiftning skulle Jørgen svejse den nye bundplade på, og der opstod i den forbindelse lige pludselig brand i bilen.

Branden var opstået ved, at benzinslangen, der var placeret i højre side af bilen, smeltede som følge af varmen fra svejseflammen, hvorefter benzinen løb ud og antændtes.

Bil udbrændte totalt, og værkstedsbygningen blev stærkt beskadiget.

Det vidste sig, at Jørgen ikke havde været opmærksom på, hvor benzinslagen var placeret på denne bilmodel og han have derfor ikke inden svejsearbejdets påbegyndelse undersøgt benzinslangens placering, som han ellers havde lært at man skulle af sin mester.

Bilværkstedet ”Bil til tiden” havde en ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet Albatros.

Bo Bjerrehus krævede erstatning for sin udbrændte Mercedes fra Jørgen, samt fra bilværkstedet ”Bil til tiden”.

Spørgsmål 2: Med inddragelse af den relevante lovgivning, ønskes der en stillingtagen til, om Bo Bjerrehus kan opnå erstatning fra Jørgen og fra bilværkstedet ”Bil til tiden”.


Opgave 3 (25%)

Bjerrehus havde en kollega i antikvitetsbranchen, som hed Mortensen. Mortensen havde også kunder og forretningsforbindelser både i Danmark og i udlandet.

En dag modtog han en mail fra en af sine danske samarbejdspartnere, som havde 3 uldtæpper til salg. Uldtæpperne var ikke helt magen til, men mindede dog om det uldtæppe, som Bjerrehus havde solgt til Ole Olsen (Opgave 1).

Mortensens samarbejdspartner vedhæftede nogle fotos og gav en indgående beskrivelse af tæpperne og tilføjede, at det var nogle meget eksklusive tæpper, som stammede fra et dødsbo.

Samarbejdspartneren spurgte, om Mortensen havde lyst til at give et tilbud på køb af alle tre tæpper. Det ville Mortensen gerne og svarede tilbage dagen efter – som var en tirsdag - at han gerne ville købe dem til en samlet pris på 45.000 kr.

Tirsdag aften havde Mortensen en telefonsamtale med Bjerrehus, som fortalte, at han havde solgt sit tæppe for 8.500 kr.

Oven på den oplysning fik Mortensen ”kolde fødder” i forhold til det købstilbud, han havde sendt tidligere på dagen.

Han skyndte sig derfor at skrive en ny mail til sin samarbejdspartner om, at han havde overvurderet størrelsen på tæpperne, som han havde troet var større, end de i virkeligheden var.

Han ønskede derfor kun, skrev han, at købe tæpperne til en samlet pris på 30.000 kr.

Onsdag morgen modtog han svar fra samarbejdspartneren, som blankt afviste Mortensens ønske, og han tilføjede, at han aftenen forinden havde læst Mortensens mail, og at han netop nu var ved at sende en accept af Mortensens købstilbud på 45.000 kr.

Mortensen fik kort tid efter denne mail, og skrev med det samme tilbage, at han ikke mente, at han var bundet af sit tilbud.

Spørgsmål 3: Redegør med inddragelse af den relevante lovgivning for, om Mortensen er bundet af sit tilbud.


Opgave 4 (25%)

Mortensen antikvitetsforretning havde også udviklet sig dårligt, og gennem nogle måneder undlod han at betale sine gæld, og han betalte heller ikke afdrag på hans kassekredit i banken.

Kassekreditten skulle have været nedbragt med 40.000 kr., men det var Mortensen ikke i stand til at betale.

Banken opsagde derfor hele kassekreditten, og bad sin advokat tage det samlede tilgodehavende på i alt 152.000 kr. til inkasso.

Antikvitetsforretningen var drevet som en personlig ejet virksomhed, og der var ikke stillet sikkerhed for kassekreditten.

Under et møde i Fogedretten oplyste Mortensen følgende om sine aktiver:

 1. Han havde en Audi, som han brugte både privat og i forretningen.

Han havde købt den som brugt, og den havde kostet 180.000 kr.

Han havde betalt 50.000 kr. kontant og resten skulle afvikles over 3 år. Sælgeren havde gyldigt ejendomsforbehold i bilen for restkøbesummen.

 1. Privat boede Mortensen i en andelslejlighed på 170 m2 med sin søn. Lejligheden havde en værdi på 1,4 mio. kr.

 2. Mortensen havde et depot i banken med forskellige aktier til en samlet kursværdi på 80.000 kr., som stammede fra en erstatning, han havde fået udbetalt fra sit forsikringsselskab for en knæskade, han pådrog sig for et par år siden.

 3. Han havde også forskelligt indbo som fx dagligstuemøbler, en ny, indbydende seng, køkkenmaskiner, musikanlæg, der var et par år gammel og nogle mere personlige ting som et par ski og en almindelig cykel.

 4. Han havde desuden en computer til en værdi af 12.000 kr. Computeren brugte han i sin virksomhed.

 5. Endelig havde han en vielsesring til en værdi af 8.000 kr., som stammede fra ægteskabet med hans nu fraskilte kone.

Spørgsmål 4: Redegør med inddragelse af den relevante lovgivning for, i hvilken udstrækning banken vil kunne gøre udlæg i de nævnte aktiver. 1. Følgende afsnit om vejledning i opgavebesvarelse af juridiske eksamensopgaver bygger væsentligt på Morten Rosenmeier tekster på portalen www.juraeksamen.dk, jf. afsnit “2.5 – Bliv bedre til at opbygge eksamensbesvarelser” for de jurastuderende, som her er blevet tilpasset til dig på finansøkonomstudiet.↩︎