Kapitel 19 Tinglysningssystemet Premium

Sentry Page Protection

Alle tinglysninger foretages i den digitale tingbog, som administreres af Tinglysningsretten i Hobro.


19.1 Hjemmesiden for den digitale tinglysning klik for at besøge siden Premium

https://www.tinglysning.dk/tinglysning/landingpage/landingpage.xhtml

Den digitale tingbog beliggende i Hobro har således 4 rettighedsregistre:

 • Tingbogen

 • Andelsboligbogen

 • Bilbogen

 • Personbogen

Opslag i rettighedsregistrene sker på www.tinglysning.dk.

Alle tinglysningsanmeldelser skal foretages digitalt med en digital underskrift.

Enkelte undtagelser fra digital anmeldelse og underskrift.

Fuldmagtsordning kan sørge for at give andre personer fuldmagt til at underskrive digitalt (om fuldmagter ved digital tinglysning, se afsnit 19.6.

Anmelderordning kan give professionelle aktører fx advokater adgang til at underskrive på andres vegne uden brug af fuldmagtsordning.

Alle dokumenter bliver tidsstemplet ved tinglysningsanmeldelsen, og det er dette tidspunkt, der er afgørende for prioritetsstilling.

Behandling af en tinglysningsanmeldelse kan resultere i:

 • Afvisning af tinglysningen

 • Tinglysning med frist

 • Tinglysning med anmærkning

 • Tinglyst uden anmærkninger


Der skal betales tinglysningsafgift i forbindelse med anmeldelse af de fleste typer af dokumenter.

På www.tinglysning.dk har man desuden mulighed for at hente tingbogsattester samt udskrift af dokumenter tinglyst efter 7. september 2009, klik på billedet for at besøge siden hvor man henter tingbogsattester:

https://www.tinglysningsretten.dk/attester/Pages/Fast%20ejendom.aspx


19.2 Hvad er tinglysning? Premium

Tinglysning er en offentlig registrering af:

Rettigheder over en fast ejendom, f.eks. ejendomsret (skøder), pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.) og begrænsede rettigheder over en ejendom (byrder, servitutter mv.).

Siden 8. september 2009 er rettigheder over fast ejendom blevet tinglyst i Det Digitale Tinglysningssystem.

Rettigheder over biler, campingvogne mv. som f.eks. ejendomsforbehold, pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.) og dødsfald, men ikke ejendomsret og brugsrettigheder.

Siden 2. november 2010 er rettigheder over ovennævnte blevet tinglyst i Det Digitale Tinglysningssystem.

Rettigheder over en andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart i henholdsvis et boligaktieselskab eller boliganpartsselskab omfattet af Tinglysningslovens kapitel 6 b, f.eks. pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.), men ikke f.eks. ejendomsret og brugsrettigheder.

Siden 21. marts 2011 er rettigheder over disse blevet tinglyst i Det Digitale Tinglysningssystem.

Rettigheder over en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser (virksomhedspant), rettigheder over bl.a. løsøre og ægtepagter.

Siden 21. marts 2011 er rettigheder over disse rettigheder blevet tinglyst i Det Digitale Tinglysningssystem.


19.3 Tinglysning som sikringsakt Premium

Tinglysning er en sikringsakt, hvor rettighedshaveren sikrer sin rettighed (ejendomsret, pant mv.) mod andre rettigheder, der stiftes efterfølgende, og som strider mod ens egen rettighed.

Vedrørende for eksempel fast ejendom bliver køb, pant og andre aftaler samt kreditorforfølgning (f.eks. udlæg) tinglyst for at sikre aftalen mod andre rettigheder over ejendommen.

Når en ejendom bliver solgt, bliver skøde og købsaftale tinglyst for at sikre, at andre rettighedshavere kan se, at køber nu ejer ejendommen, hvis f.eks:

 • sælgeren af ejendommen sælger ejendommen til andre og får tinglyst dette skøde,

 • sælgeren af ejendommen pantsætter ejendommen og får tinglyst pantebrevet,

 • sælgers kreditorer foretager udlæg i ejendommen og får tinglyst udlægget,

 • sælger bliver erklæret konkurs eller

 • sælger giver andre en begrænset rettighed over ejendommen (f.eks. en brugsret), og denne rettighed bliver tinglyst.

Tinglysning kan også være relevant for en kreditor, som yder lån mod pant i en fast ejendom.

Kreditor sikrer sin prioritetsstilling over for andre utinglyste panterettigheder ved at få tinglyst sin rettighed.

Tinglysning sker med andre ord for at beskytte sig mod andres eventuelle krav. For ægtepagter er tinglysning en gyldighedsbetingelse.


19.4 Tinglysning som prioritet Premium

Rettigheder tinglyst som adkomst, pant eller byrde/servitut bliver opstillet i rangorden.

Det vil sige i den rækkefølge, de har sikkerhed i ejendommen, køretøjet, andelsboligen eller løsøret.

Rækkefølgen bliver afgjort dels af tidspunktet for tinglysning, dels af eventuelle tinglyste erklæringer om at ville respektere senere tinglyste rettigheder (rykningspåtegninger).

Hvis en ejendom bliver solgt til flere, er det som regel den køber, der først får tinglyst sit køb, der får ret til at beholde ejendommen.

Hvis en ejendom bliver solgt, og der efterfølgende bliver foretaget udlæg over for sælger, har kreditor sikkerhed i ejendommen uanset det forudgående salg.

Sikkerheden gælder dog kun, hvis udlægget bliver tinglyst før skødet.

Tingbøgerne har det, som man kalder ”negativ troværdighed”.

Det betyder for eksempel, at en køber/panthaver mv. ikke kan blive mødt med krav, der ikke er tinglyst.

Dette gælder, hvis køberen/panthaveren mv. ikke ad anden vej havde kendskab til kravets eksistens.


19.5 Tinglysningsafgifter/-gebyrer (april 2019) Premium

Her lidt information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Tinglysningsgebyrer:

Tingbogen over fast ejendom, Andelsbolig-, Bil- og Personbogen

Opslag på tinglysning.dk er gratis.

https://www.tinglysningsretten.dk/attester/Pages/Fast%20ejendom.aspx

Officielle attester i Andels-, Bil-, Person- og Tingbogen for fast ejendom koster Dkk 175 pr. stk.

Bestilling af udskrifter ved Tinglysningsretten koster Dkk 175 pr. stk. Se nærmere her:

https://www.tinglysningsretten.dk/attester/Pages/Fast%20ejendom.aspx


Tinglysningsafgifter:

Reglerne om tinglysningsafgifter fremgår af tinglysningsafgiftsloven.

SKAT har desuden lavet en omfattende tinglysningsafgiftsvejledning, som kan findes på deres hjemmeside.


Aflysninger:

Det koster ikke noget at aflyse et dokument.

Endelig indførsel af betingede dokumenter, fristforlængelser, navne- og adresseændringer, udslettelse af udækket pant efter tvangsauktion og alle registreringer vedrørende retspant er alle uden afgift.


Ejendomsforbehold:

1,5 % af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer (oprundet til nærmeste 100) + Dkk 1.660.


Pantebreve:

1,5 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + Dkk 1.660.

Forhøjelser koster 1,5 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + Dkk 1.660.

Dokumenttypen Anden Hæftelse koster 1,5 % af det pantsikrede beløb pr. enhed + 1 x Dkk 1.660.


Servitutter og byrder:

Dkk 1.660.


Skifteretsattest:

Koster ikke noget, hvis tinglysningen sker som led i en videreoverdragelse til en ikke-arving.

Skifteretsattest lyst som adkomst for efterlevende ægtefælle koster Dkk 1.660.

Skifteretsattest lyst som adkomst for arving(er) koster 0,6 % (oprundet til nærmeste hundrede) + Dkk 1.660.

Skifteretsattest lyst som adkomst for boet koster Dkk 1.660.


Skøder:

Find oversigt over oplysninger om handelens parter og afgift på handler her:


Udlæg og noteringer:

Koster ikke noget at få tinglyst.


Ægtepagter:

Dkk 1.660.


19.6 Om fuldmagter ved digital tinglysning Premium

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt.

Ved fuldmagten giver fuldmagtsgiver retten til at underskrive dokumenter videre til en tredje part, f.eks. dennes advokat.

Fuldmagter skal altid foreligge i original for Tinglysningsretten.

Reglerne om brug af fuldmagter i forbindelse med tinglysning findes primært i tinglysningslovens kapitel 7 a og i bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen) kapitel 3.

Fuldmagten kan enten registreres inden anmeldelsen af dokumenterne til tinglysning, eller fuldmagten kan fremsendes i forlængelse af tinglysningen af dokumentet.

Fremsendes fuldmagten i forlængelse af tinglysning af dokumentet, skal den indeholde en henvisning til dokumentets dato-løbenummer, så fristen på dokumentet kan slettes.

For at kunne danne grundlag for automatisk tinglysning, skal fuldmagter udarbejdes efter reglen i § 7 i bekendtgørelse nr. 763 af den 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen).


Fuldmagten oprettes digitalt på tinglysning.dk enten:

 • med digital underskrift og automatisk digital registrering, eller

 • ved udskrivning og underskrift på- og fremsendelse i papir.

Hvis et selskab er registreret i cvr-registeret, sker der automatisk kontrol af selskabets tegningsregler i cvr-registeret.

Derfor er det kun nødvendigt at udskrive og underskrive fuldmagten på papir, hvis fuldmagten er givet af selskaber, foreninger, dødsboer og andre juridiske enheder, der ikke har registrerede tegningsregler i cvr-registreret.

Her skal medsendes dokumentation for tegningsregler og/eller de tegningsberettigede personer. Se Dokumentation for tegningsberettigelse her.

I ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at oprette en fuldmagt efter reglen i § 7 – f.eks. hvis fuldmagten skal give mulighed for selvkontrahering – kan der anmeldes fuldmagt efter reglen i § 6 i adgangsbekendtgørelsen.

Tinglysningsretten kan dog ikke anbefale brugen af fuldmagter efter § 6, da sagsbehandlingstiden, ved anvendelse af disse, forlænges væsentligt.

Findes der allerede en fuldmagt, der ikke opfylder kravene i TL § 49 b og adgangsbekendtgørelsens § 6, skal der udstedes en tinglysningsfuldmagt efter bekendtgørelsens § 7 med hjemmel i papirfuldmagten, der skal vedlægges til dokumentation.

Hvis fuldmægtigen skal have ret til at videregive fuldmagten til underskrift v/tredjemand, skal det fremgå direkte af fuldmagten, at fuldmægtigen må udstede en tinglysningsfuldmagt til tredjemand, eller at bemyndigelsen må videregives.


Skiftefuldmagter:

For skiftefuldmagter gælder helt særlige vilkår. Læs mere her i vejledningen ”Skiftefuldmagter og tinglysningsfuldmagter”


Vitterlighedsvidner:

Ved salg og pantsætning skal alle fuldmagter bekræftes af to vitterlighedsvidner.

Det skal fremgå af fuldmagten, at vitterlighedsvidnerne med deres underskrift bevidner dateringens rigtighed, underskriftens ægthed og fuldmagtsgivers myndighed, jf. TL § 49, stk. 2.

Derfor bør vitterlighedsvidnerne skrive under umiddelbart efter fuldmagtsgiver.

En efterfølgende tilføjelse af vitterlighedsvidnerne kan som udgangspunkt ikke ske.

Vidnerne skal angive deres navn og adresse, stillingsbetegnelse, cpr-nr., datering, personlig og tydelig underskrift.

Advokater kan skrive til vitterlighed alene.

Hvis personer uden dansk cpr-nr. skriver under til vitterlighed, skal der anføres et tilsvarende identifikationsnummer f.eks. pas- eller kørekortnummer.

Det skal fremgå, hvilken form for identifikation, der er anvendt.

Der skal ikke medsendes dokumentation for vitterlighedsvidners identitet.

Kravet om vitterlighedsvidner gælder aldrig for offentlige myndigheder.


Andre vejledninger til fuldmagter:

Digital fuldmagt til Tingbogen klik her

Digital fuldmagt til Andelsboligbogen klik her

Digital fuldmagt til Bilbogen klik her

Digital fuldmagt til Personbogen klik her

Digital fuldmagt til Tingbogen klik her

Spørgsmål & svar om fuldmagter klik her


19.7 Om Andelsboligbogen Premium

I Andelsboligbogen kan kreditorer registrere deres rettigheder (pant, udlæg mv.) over andele i andelsboligforeninger, og aktier og anparter i henholdsvis boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber omfattet af tinglysningslovens kapitel 6 b.


Hvordan får man en rettighed tinglyst i Andelsboligbogen:

Anmeldelser til Andelsboligbogen foregår digitalt på www.tinglysning.dk

Tinglysningsretten kan ikke rådgive én om, hvordan man får en rettighed tinglyst.

Hvis man er i tvivl om, hvordan man får en rettighed tinglyst, bør man søge professionel rådgivning, f.eks. hos en advokat.


Forespørgsler i Andelsboligbogen:

Forespørgsler i Andelsboligbogen skal ske via www.tinglysning.dk. Man kan finde en vejledning i at lave opslag i Den Digitale Andelsboligbog her


Hvad koster det at tinglyse i Andelsboligbogen?

Det koster som udgangspunkt 1.660 kr. at tinglyse et dokument i Andelsboligbogen.

Desuden skal du i nogle tilfælde betale en tillægsafgift.

Tillægsafgiftens størrelse afhænger af værdien af den rettighed, som man vil have tinglyst.

Spørgsmål og svar om Andelsboligbogen inden for generelle områder som f.eks. fuldmagter og prøvetinglysning finder du i deres respektive kategorier.

Denne kategori indeholder spørgsmål og svar, der udelukkende vedrører Andelsboligbogen:

Se spørgsmål og svar om Andelsboligbogen her


Spændende artikel om prisfastsættelse af andelsboliger:

*U.2019B.219: Nye regler og retspraksis om andelsboligforeninger. Af Kristian Graven Nielsen. I artiklen analyseres tre nye højesteretsdomme om valuarers erstatningsansvar for forkerte skøn og om opgørelsen af købers tilbagebetalingskrav mod sælger. Forinden analysen af dommene redegøres der for de nye regler i andelsboligforeningsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018.


19.8 Om bilbogen Premium

Få oplysninger i Bilbogen om gæld i bilen

Bilbogen er et landsdækkende centralt register, hvor kreditorer kan registrere deres rettigheder (ejendomsforbehold, pant, udlæg og ejers død eller konkurs) over motorkøretøjer (biler, motorcykler, campingvogne mv.).


Hvordan får man en rettighed tinglyst i Bilbogen?

Anmeldelser til Bilbogen foregår digitalt på hjemmesiden www.tinglysning.dk.

Tinglysningsretten kan ikke rådgive én om, hvordan man får en rettighed tinglyst.

Hvis man er i tvivl om, hvordan man får en rettighed tinglyst, bør man søge professionel rådgivning, f.eks. hos en advokat.


Oplysninger fra Bilbogen?

Forespørgsler i Bilbogen skal ske via www.tinglysning.dk.

Man kan finde en vejledning i at lave opslag i Den Digitale Bilbog her


Hvad koster det at tinglyse i Bilbogen?

Det koster som udgangspunkt en grundafgift på 1.660 kr. at tinglyse et dokument i Bilbogen.

Desuden skal man i nogle tilfælde betale en tillægsafgift.

Tillægsafgiftens størrelse afhænger af værdien af den rettighed, som man vil have tinglyst.

Spørgsmål og svar om Bilbogen inden for generelle områder som f.eks. fuldmagter og prøvetinglysning finder du i deres respektive kategorier.

Denne kategori indeholder spørgsmål og svar, der udelukkende vedrører Bilbogen


19.9 Om personbogen Premium

Ægtepagter bliver registreret i Personbogen.

I Personbogen bliver det også registreret, hvis en person kun kan råde over sin formue i begrænset omfang.

I Personbogen kan kreditorer også registrere rettigheder over andet løsøre end biler.

Notartestamenter bliver registreret i Centralregisteret for Testamenter.

Hvilke rettigheder kan blive tinglyst i Personbogen?


Ægtepagter:

I et ægteskab er der som udgangspunkt fælleseje, mens almindelige pensionsordninger ikke skal deles.

Aftaler om helt eller delvist at ændre fællesejet til særeje skal ægtefællerne skrive i en ægtepagt.

Ægtepagter er kun gyldige, hvis de er tinglyst.

Begge ægtefæller kan bede om, at en ægtepagt bliver tinglyst.

Afgørelser om bosondring eller om, at en ægtefælle bliver frataget retten til at disponere over sin formue, skal tinglyses.


Værgemål mv.

Afgørelse om værgemål med fratagelse af handlekraft for umyndige voksne bliver tinglyst.


Pant i løsøre


Rettigheder over løsøre, pantebreve, ejerpantebreve eller skadesløsbreve tinglyses i Personbogen.


Fritidsfartøjer på op til 20 bruttotonnage registreres i Personbogen.

Fritidsfartøjer over 20 bruttotonnage og erhvervsfartøjer over 5 bruttotonnage registreres i Skibsregistret.


Virksomhedspant

Skadesløsbreve eller ejerpantebreve med pant i en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser.


Høstpant, er pant i en landbrugsejendoms afgrøder, stiftet af en ejer eller bruger af ejendommen.

Høstpant tjener til sikkerhed for gæld, der er opstået i forbindelse med indkøb af såsæd, læggekartofler, frø, kunstgødning, ukrudtsmidler o.l.

Pantebreve, der giver pant i årets høst, bliver tinglyst i Personbogen.

Der sker automatisk notering på den faste ejendom, hvis den ejes af debitor.


Hvordan får man en rettighed tinglyst i Personbogen?

Anmeldelser til Personbogen foregår digitalt på hjemmesiden www.tinglysning.dk.

Tinglysningsretten kan ikke rådgive dig om, hvordan du får en rettighed tinglyst.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du får en rettighed tinglyst, bør du søge professionel rådgivning, f.eks. hos en advokat.

Forespørgsler i Personbogen skal ske via www.tinglysning.dk. Find vejledning i at forespørge her


Hvad koster det at tinglyse i Personbogen?

Det koster som udgangspunkt en grundafgift på 1.660 kr. at tinglyse et dokument i Personbogen.

I nogle tilfælde skal man også betale en tillægsafgift.

Tillægsafgiftens størrelse afhænger af værdien af den rettighed, som man ønsker at få tinglyst.

I nogle tilfælde bliver en rettighed kun noteret. Der sker i disse tilfælde ikke tinglysning, og man skal derfor ikke betale tinglysningsafgift.

Spørgsmål og svar om Personbogen inden for generelle områder som f.eks. fuldmagter og prøvetinglysning finder du i deres respektive kategorier. Denne kategori indeholder spørgsmål og svar, der udelukkende vedrører Personbogen.


19.10 Digitalisering af pantebrev Premium

I forbindelse med digital tinglysning kan det være nødvendigt at konvertere et eksisterende pantebrev til et digitalt pantebrev.

Det er som udgangspunkt kun nødvendigt at digitalisere, hvis der skal tinglyses en påtegning på dokumentet.

Der er ingen 5-års frist for konvertering af pantebreve.

Alle pantebreve (også ejerpantebreve) bevarer deres gyldighed, indtil de aflyses på helt sædvanlig vis - uanset om det er om 10, 20 eller 30 år.

Rettigheder i pantebreve er dog kun beskyttet i 5 år fra 8. september 2009, medmindre pantebrevet inden da er konverteret, og der er registreret underpant på pantebrevet.

Dette kan f.eks. betyde, at en underpantsætning af et pantebrev kan blive fortrængt af en ny underpantsætning, hvis pantebrevet ikke er konverteret inden 5 år.

Som udgangspunkt skal man kunne forevise pantebrevet for at konvertere det.

Det betyder, at man skal sende det originale pantebrev – inklusiv eventuelle påtegnede utinglyste transporter og oplysning om eventuelle underpanthavere – til Tinglysningsretten og bede om at få pantebrevet konverteret.

Man skal begrunde anmodningen – for eksempel med, at det sker i forbindelse med en påtegning.

Som autoriseret anmelder (læs om anmelderordning her) med mere end debitorrettigheder kan man også selv foretage konverteringen ved at bruge dokumenttypen ”Digitaliser Pantebrev”, der er afgiftsfri, eller konvertere i forbindelse med, at man alligevel anmelder en påtegning på et dokument. Her indsætter man en erklæringstekst.

Dette koster kun den afgift påtegningen alligevel udløser.

Visse pantedokumenter kan konverteres, uden at man foreviser pantebrevet (f.eks. servitutter og skøder tinglyst pantstiftende).

I den situation kræves der en erklæring fra kreditor, fra debitor (eventuelt flere debitorer, hvis pantet er tinglyst på flere ejendomme) og fra eventuelt tinglyste implicitte fuldmagtshavere.


Erklæringen skal indeholde:

bekræftelse på, at pantebrevet begæres konverteret til digitalt pantebrev, og at det ikke er overdraget til anden kreditor kreditors identitet - inkl. cpr- eller cvr-nr orientering om, hvorvidt pantet var håndpantsat (og skal være underpantsat) plus cpr- eller cvr-nr. for denne eller disse rettighedshavere.

For vedtægter til en ejerforening, der er lyst pantstiftende for under 45.000 kr. vil det i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, at der foreligger ovennævnte erklæring fra kreditor.

Tinglysningsretten tager konkret stilling, når vi har modtaget anmodningen om konvertering sammen med de relevante erklæringer.

Anmodningen samt de relevante erklæringer skal fremsendes per brev til Tinglysningsretten.


OBS!

Ejendomsret

Det bliver registreret i Tingbogen, hvem der ejer en fast ejendom. Der er ikke lovkrav om tinglysning af en ejendomsret.

Men det er en god idé at få ejendomsretten tinglyst:

Da man ellers kan få sin ret fortrængt af andre rettigheder, da dokumentet kan blive væk

Da salg, pantsætning og anden disposition over ejendommen som udgangspunkt kun kan ske, når man har tinglyst ejendomsretten.

Tinglysningsloven og tinglysningsbekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke oplysninger dokumentet skal indeholde.

Man skal anmelde dokumentet på www.tinglysning.dk.


19.11 Hvad er servitutter? Premium

Servitutter er forskellige begrænsede rettigheder over fast ejendom, for eksempel færdselsret, jagtret, aftægtsret og forkøbsret tinglyses som servitut.

Servitutter kan opdeles i privatretlige rettigheder og offentligretlige rettigheder.

Privatretlige rettigheder er, når privatpersoner har tinglyst en ret over ejendommen.

Offentligretlige rettigheder er, når det er en myndighed, der har fået tinglyst en ret over ejendommen.

Det kan for eksempel være i form af en fredning af bygninger på ejendommen.

Disse rettigheder kan være gældende uden tinglysning.

Grunden til, at myndighederne alligevel vælger at få dem tinglyst, er, at tinglysning har en stor informationsværdi for borgerne.

Efter digitaliseringen den 8. september 2009 bliver lokalplaner og byplanvedtægter ikke længere tinglyst.

De gældende lokalplaner og byplanvedtægter er indberettet til Plandata.dk

Plandata.dk er et landsdækkende digitalt system, der stiller planerne til rådighed over internettet klik herunder:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk/


En aftale mellem ejeren af ejendommen og andre kan blive tinglyst. hvis den stifter (forandrer eller ophæver) en ret over ejendommen, som forpligter ejendommen ud over den pågældende ejers ejertid.

For eksempel vil en aftale, som medfører, at andre skal have del i et provenu ved ejerens salg af ejendommen, ikke kunne blive tinglyst som en servitut.

Der skal for de fleste dokumenters vedkommende være angivet en eller flere påtaleberettigede i dokumentet.

Det er den påtaleberettigede, der skal godkende ændringer, rykninger, eller aflysning.


19.12 Tingsrettens historie Premium

Tinglysningen er samlet under Tinglysningsretten i Hobro, og al tinglysning foregår nu digitalt.Tinglysningens historie går langt tilbage, læs mere her